STATUT

Załącznik do uchwały Nr 1/2012, z dnia 29.01.2012  r. w sprawie uchwalenia  Statutu Stowarzyszenia SBWS.

/ujednolicony tekst Statutu Stowarzyszenia SBWS zatwierdzony na Walnym Zebraniu w dniu 29 stycznia 2012 r./

STATUT
STOWARZYSZENIA BYŁYCH WYCHOWANKÓW
I WYCHOWANEK SALEZJAŃSKICH INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ
z siedzibą w Oświęcimiu

 ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej z siedzibą w Oświęcimiu (w skrócie: Stowarzyszenie BWS), jest organizacją pozarządową, działa na podstawie statutu zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie na KRS 000105198, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku nr 79 poz. 835) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Cały uzyskiwany przez Stowarzyszenie dochód jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
 4. Wszystkie rodzaje działalności na rzecz członków Stowarzyszenia lub innych osób wykonywane są przez Stowarzyszenie nieodpłatnie.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa we współpracy ze Zgromadzeniem  Salezjańskim, które roztacza nad nim opiekę duchową i animacyjną.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społecznym, działa na rzecz ogółu społeczeństwa.
 3. Działalność swą Stowarzyszenie opiera w zasadzie na pracy społecznej ogółu członków.
 4. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać osoby na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże działalność charytatywną i formacyjną może prowadzić również za granicą.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Oświęcim.

§ 4.

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – zwane dalej Kołami. 

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, znaków, odznak, barw  itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 § 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Krzewienie ducha św. Jana Bosko w rodzinach i społeczeństwie;
 2. Moralne i materialne wspieranie dzieła św. Jana Bosko;
 3. Zachowywanie i pomoc w pogłębianiu zasad wychowania katolickiego i obywatelskiego, nabytego w dziele salezjańskim;
 4. Ochrona życia i godności człowieka, rodziny i Narodu oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju;
 5. Integrowanie byłych wychowanków i wychowanek salezjańskich. 

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Utrzymywanie ciągłej łączności z poszczególnymi Kołami i dziełami salezjańskimi;
 2. Pracę formacyjną i edukacyjną w zgodzie z nauczaniem społecznym Kościoła;
 3. Wpływanie na kształt polityki społecznej państwa poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz rodziny, zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 4. Współpracę z samorządem terytorialnym w sferze realizacji jego zadań własnych, zgodnych z programem Stowarzyszenia;
 5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach;
 6. Realizację zadań należących do sfery pożytku publicznego zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 7. Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, młodzieży i seniorów;
 8. Organizowanie form pomocy materialnej rodzin potrzebujących i młodzieży biednej;
 9. Fundowanie stypendiów dla młodzieży w szkołach salezjańskich;
 10. Działalność charytatywną;
 11. Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, sympozjów, pielgrzymek itp.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych. 

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna – były wychowanek lub wychowanka salezjańska lub inna osoba posiadająca salezjańską formację duchową, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która pragnie wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 3. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą podpisania listy założycieli.

§ 11.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana jego merytoryczną działalnością, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji i przekazująca zadeklarowane wsparcie w formie finansowej lub rzeczowej.
 2. Postanowienie §10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 12.

 1. Członkiem honorowym w tym prezesem honorowym może być osoba fizyczna będąca członkiem Stowarzyszenia, szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu jego celów.
 2. Godność członka honorowego oraz prezesa honorowego nadawana jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 2. Uczestnictwa w zebraniach, naradach, konferencjach oraz innych akcjach organizowanych dla realizowania statutowych celów Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
 3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 4. Uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 5. Korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia.

§ 14.

Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem opłacania składem członkowskich.

§ 15.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Przestrzegania statutu, regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. Czynnego udziału w realizowaniu celów statutowych;
 3. Aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie zebraniach, posiedzeniach, zajęciach, imprezach itp. z własnej inicjatywy lub w drodze typowania na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia;
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych zadeklarowanych świadczeń.

§ 16.

 1. Utrata członkostwa następuje wskutek:

1/1    dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie;
1/2^^^skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu  nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu;
1/3 skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek (osoba fizyczna);
1/4   śmierci członka- osoby fizycznej;
1/5   likwidacji członka- osoby prawnej.

2.  Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu. 

§ 17.

 1. W przypadku naruszenia statutu lub innych przepisów i uchwał obowiązujących w Stowarzyszeniu mogą być nakładane kary na jego członków.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj nakładanych kar określają regulaminy, uchwalone przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 18.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 20.

 1. Władze Stowarzyszenia mają prawo do uzupełniania we własnym zakresie swojego składu o nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji, z tym że liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekraczać 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.
 2. W przypadku, gdy liczba osób dokooptowanych już wynosi 1/3 pierwotnego składu danego organu, a powstały dalsze ubytki w jego składzie, to skład danego organu można uzupełnić tylko i wyłącznie w drodze Nadzwyczajnego Zebrania Stowarzyszenia i przeprowadzenia na nim wyborów uzupełniających na dalszy okres kadencji. 

§ 21.

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymaga jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w tym Prezesa – Przewodniczącego – lub jednego zastępcy.
 2. Głosowanie władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie chyba , że podjęta została uchwała o głosowaniu tajnym na wniosek minimum 1/5 osób biorących udział w zebraniu.
 3. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

§ 22.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 1. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków;
 2. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 4. Wybór członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Władze Stowarzyszenia oraz jego członków;
 6. Uchwalanie zmian statutu;
 7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku;
 9. Podejmowanie innych uchwał w sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 24.

Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na rok. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Zebrania Członków, Zarząd Główny Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 

§ 25.

1.  Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest:

1/1  na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia;
1/2   na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
1/3   na pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Stowarzyszenia.

2.  Zarząd Główny Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia w terminie do trzech miesięcy od chwili otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 26.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, a Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje w sprawach, dla których rozpatrzenia został zwołany.

2.  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów:

2/1  w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ilości członków uprawnionych do głosowania;
2/2  w drugim terminie 30 minut po pierwszym bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA 

§ 27.

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na 4 letnią kadencję, liczy od 5 do 15 członków w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz delegata ks. Inspektora Inspektorii Krakowskiej.
 2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Prezes, wiceprezes oraz sekretarz wybierani są przez Zarząd Główny spośród jego członków.
 4. Zarząd Główny Stowarzyszenia zbiera się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd może przeprowadzić posiedzenie poprzez tele-konferencję, która skutkuje podjęciem uchwał.
 5. Do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

5/1  reprezentowane Stowarzyszenia na zewnątrz;
5/2  zatwierdzanie planów merytorycznych i finansowych na dany rok sporządzonych przez prezesa d/s finansowych;
5/3  zatwierdzanie realizacji planów finansowych i bilansów sporządzonych przez księgową (księgowego) Stowarzyszenia;
5/4  inicjowanie nowych kierunków i sposobów działania;
5/5  uchwalanie wysokości składek członkowskich członków zwyczajnych, trybu opłacania składek;
5/6  składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
5/7  decydowanie w innych sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
5/8  przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia;
5/9  zwalnianie całkowite lub częściowe ze składek członków Stowarzyszenia;
5/10 zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
5/11 powoływanie jednostek terenowych – Kół.

6.  W posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej i inni zaproszeni goście.
7.  Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia są protokołowane.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA 

§ 28.

 1. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w liczbie od 3-5 osób wybierana jest przez Walne Zebranie Członków.
 3. Główna Komisja Rewizyjna zwołuje swoje pierwsze zebranie pod przewodnictwem Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia bezpośrednio po wyborze członków Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, na którym wybiera ze swojego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
  4/1 nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  4/2 nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  4/3 mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

§ 29.

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i rzetelności gospodarowania;
 2. przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia wyników i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia;
 3. składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności. 

§ 30.

 1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwołuje przewodniczący lub jego zastępca w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia są protokołowane.

 

ROZDZIAŁ V
JEDNOSTKI TERENOWE – KOŁA

 § 31.

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Zarząd Główny powołuje Koła na wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi.
 2. Tworząc Koło, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

§ 32.

Władzami Koła są:
1.  Zjazd Koła SBWS;
2.  Zarząd Koła SBWS – liczący od 3 do 5 osób;
3.  Komisja Rewizyjna Koła SBWS licząca od 3 do 5 osób. 

§ 33.

1. Kadencja Władz Koła trwa 4 lata,
2. Do określenia zasad funkcjonowania i kompetencji Władz Koła powołuje się na               odpowiednio przystosowane zapisy:

20 za wyjątkiem pkt.2; §21 za wyjątkiem pkt.2 – w tym przypadku wystarczy wniosek jednej osoby; §22; §23 za wyjątkiem pkt.6,7,8; §24; §25; §26; §27 za wyjątkiem pkt. 1, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10 oraz pkt. 6.

§ 34.

 1. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności Koła lub  zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż rok;
2) złożenia przez Zarząd Koła wniosku o rozwiązanie Koła.

§ 35.

Koła mogą posiadać osobowość prawną.

 

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 36.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości fundusze oraz inne dochody.
 2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
3) wpływy z działalności statutowej,
4) dotacje,
5) zapisy i darowizny oraz wpływy od sponsorów,
6) odpisy od podatku przewidziane prawem. 

§ 37.

5% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Koła odprowadza w terminie do końca I kwartału na konto Zarządu Głównego.

§ 38.

 1. Majątek nieruchomy może być nabywany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego może wystąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 4. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 6. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 39.

 1. Do ważności oświadczeń w sprawie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa lub Pełnomocnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia, który wybierany jest przez Zarząd w drodze uchwały.
 2. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. 

§ 40.

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.
 2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zebrania statut można zmienić w drugim terminie większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. W tym przypadku drugi termin Zebrania w może być wyznaczony na nie mniej niż 30 dni od daty pierwszego terminu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszania określa sposób likwidacji a także, że pozostały majątek Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cel zgodny z jego statutem.

 

Za zgodność z oryginałem:
Z.G. SBWS