06 .08.2006 r. 18 Niedziela Zwykła.

Święto  –  Przemienienie Pańskie.

Moi Drodzy!

W liturgii obchodzimy dzisiaj Święto Przemienienia Pańskiego.
Pismo święte na wielu miejscach mówi o chwale Bożej . Chwała Boża – to świętość Boga przejawiająca się na zewnątrz: w dziejach natury, w historii, w życiu człowieka. Tylko czyste i oświecone wiarą oko serca – może zobaczyć te przeróżne przejawy chwały Bożej.
Najpełniej zajaśniała ona w Chrystusie i to tylko nieliczni ją poznali. Na Górze Tabor promieniało nie tylko oblicze Chrystusa jak niegdyś u Mojżesza, ale cała Jego postać.
Z jasnego obłoku, który jest znakiem obecności Bożej, apostołowie słyszą głos potwierdzający wyznanie świętego Piotra, że Jezus jest Synem Bożym, oraz wyraźne polecenie:

Jego słuchajcie.

Słuchać znaczy wierzyć i być posłusznym nie tylko wtedy, gdy Jezus jako nowy Mojżesz ogłosi Nowe Przymierze, ale również, gdy zapowiadając swoje cierpienie, wezwie wszystkich  Góra Tabor staje się nowym Synajem, na którym objawił się majestat Boga w swoim Synu Jezusie Chrystusie.
Prawo Mojżeszowe i prorockie, reprezentowane przez Mojżesza. i proroka Eliasza u boku Przemienionego Chrystusa – znajduje swoje dopełnienie i udoskonalenie w Prawie Chrystusa, nie pisanym na tablicach kamiennych, czy papirusie, ale w sercu każdego człowieka, który przyjmuje Nowe Przymierze. Przemienienie Jezusa Chrystusa było jedynym wydarzeniem z czasu ziemskiego Jego życia, które pozwoliło najbliższym uczniom ujrzeć w sposób szczególny blask Boskiej chwały ich Mistrza, Jezusa Chrystusa.
Boża moc Chrystusa zajaśniała jeszcze wyraźniej w Jego Zmartwychwstaniu, a ostatecznie jej rozbłyśnięcie nastąpi w dniu ostatecznym, kiedy to Pan nasz Jezus Chrystus powróci w chwale na końcu czasów.
Przemienienie Pańskie przeżywamy i my dzisiaj, podobnie jak Piotr, Jakub i Jan, przeżywali na Górze Tabor.
Przejęcie  niezwykłością zjawiska, łączy się z poczuciem, że jesteśmy tutaj w samym centrum na drodze krzyża.
Święty Piotr Apostoł tak pisze:
Nie za wymyślonymi baśniami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie..
Chrystus otrzymał od Boga cześć i chwałę, gdy taki oto głos doszedł od Majestatu Bożego: To jest mój Syn umiłowany.
I słyszeliśmy jak ten głos doszedł z nieba, kiedy razem z Nim byliśmy na Górze Świętej.

W doskonałej jedności Starego Testamentu, Ewangelii  i  Przepowiadania  Apostolskiego, spełnią się dziś wobec nas słowa proroków.
Wezwano nas do wiary poświadczonej przez naocznych świadków chwały przemienionego Chrystusa i przez liczne grono proroków. Bóg światłem swoim pomaga, bym tę Prawdę  przyjął.
Każdego dnia dokonuje się na ołtarzu, o wiele większy cud niż na Górze Tabor, cudowna przemiana, w miejsce chleba i wina, jawi się sam Chrystus Bóg.  Chciejmy w to głęboko uwierzyć!

W  wizji  proroka  Daniela dokonuje  się  sąd.  Ukazuje się chwała Boża. Prorok Daniel tak to widzenie opisuje:
        Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy
        jakby z   czystej wełny .

Przybywa  Syn  Człowieczy, ten który dziś ukazuje się Przemieniony  i  odbierze powierzone  Mu  królestwo,  co  się  dziś  dokonuje  dzięki  Jego  śmierci  i zmartwychwstaniu.

SZCZĘŚĆ BOŻE.