13.05.2007 r. VI Niedziela po Wielkiej Nocy

 

  
POKÓJ  WAM – ZMARTWYCHWSTAŁ  PAN !  ALLELUJA!

Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła

Moi Drodzy!

Problem pośrednictwa w oparciu o dokumenty Kościoła i nauczanie papieskie.
We stępie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II, czytamy: „Ród ludzki nigdy jeszcze nie obfitował w tak wielkie bogactwa, możliwości i potęgę gospodarczą, a  jednak  wciąż  ogromna część mieszkańców świata cierpi głód, nędzę i niezliczona jest liczba analfabetów. Nigdy ludzie nie mieli tak wyczulonego jak dziś poczucia wolności – a tymczasem powstają ­nowe rodzaje niewoli społecznej i psychicznej.
W chwili, gdy świat tak żywo odczuwa swoją jedność oraz wzajemną zależność jednostek  w ko­niecznej solidarności – rozrywany jest on gwałtownie w przeciwne strony przez zwalczające się siły; trwają bowiem jeszcze ostre rozbieżności natury politycznej, społecznej, gospodarczej, rasowej i ideologicznej; istnieje niebezpieczeństwo wojny  mogącej zniszczyć wszystko do gruntu.
Zakłócenia równowagi, na które cierpi dzisiejszy świat, w istocie wiążą się z bardziej podstawowym zachwianiem równowagi, które ma miejsce w sercu ludzkim. W samym bowiem człowieku wiele elementów zwalcza się nawzajem. Będąc bowiem stworzeniem doświadcza on z jednej strony wielorakich ograniczeń, z drugiej strony czuje się nieograniczony w swoich pragnieniach i powołany do wyższego życia. Przyciągany wielu ponętami, musi wciąż wybierać między nimi i wyrzekać się niektórych. Co więcej, będąc  słabym  i  grzesznym, nierzadko czyni to czego  nie chce  –  nie zaś  to, co  chciałby czynić. Stąd cierpi rozdarcie w samym sobie, z czego z kolei  tyle i tak wielkich rozdźwięków rodzi się w społeczeństwie.
Do chrześcijan żyjących w takim świecie, skierował swoje nauczanie Sobór Wat. II, a po Soborze zwracał się Papież Jan Paweł II. Jest to nauczanie, w którym  wskazuje się bardzo wyraźnie na Maryję, Matkę Odkupiciela.
W zakończeniu encykliki  Redemptoris  Mater Ojciec Święty wyraża gorące pragnienie, aby jego rozważania zawarte w Encyklice posłużyły ku odnowie widzenia w Maryi Wspomożycielki ludu chrześcijańskiego w nieustannej walce ze złem, aby nie upaść, a w razie upadku  powstać.
To pogłębione widzenie Maryi jest zaś możliwe jedynie w kontekście fundamentalnych  prawd  chrześcijaństwa  jakimi są prawdy  o Chrystusie  i  Koście1e. Tak bowiem ostatni Sobór jak i posoborowe nauczanie papieskie  prezentują Maryję obecną w tajemnicy Chrystusa  i  Kościoła.
W tym też kontekście spójrzmy i my dzisiaj na Maryję, by odczytać  prawdę o tym, kim Maryja jest dla nas, a zwłaszcza  prawdę o Jej  pośrednictwie.

Maryja w tajemnicy Chrystusa.
Jedną z podstawowych zasad ostatniego Soboru jest stwierdzenie, że tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy  Słowa Wcielonego. Tę samą zasadę, podkreśla Jan P.II w encyklice Redemptoris Mater.
Tylko w tajemnicy Chrystusa wyjaśnia się w pełni  Jej  własna tajemnica. Tak zresztą od początku starał się odczytywać Ją Kościół.
Na innym miejscu tego dokumentu Papież  powie jeszcze prościej: „Kościół od pierwszej chwili patrzył na Maryję  poprzez Jezusa, tak jak patrzył  na Jezusa przez Maryję”.

Przyzwyczajeni jesteśmy do drugiej części tego stwierdzenia, to znaczy do znanego wszystkim powiedzenia Przez Maryję do  Jezusa. Papież dostrzega jednak potrzebę dopełnienia go zwrotem odwrotnym:  Przez Jezusa do  Maryi. Jest bowiem czymś oczywistym, że kontemplacja wydarzenia pozwala nam odkryć w Nim Maryję. W świetle prawdy o Chrystusie  można też dopiero dostrzec właściwe relacje Maryi do Boga i do ludzi, a także odpowiednio ująć właściwe jej funkcje.
Wybranie Maryi jest całkowicie wyjątkowe i jedyne. Stąd też Jej jedyne i wyjątkowe miejsce w tajemnicy Chrystusa.
Dotykamy tutaj tajemnicy Jej niepokalanego poczęcia jako szczególnego sposobuJej odkupienia. Nowe życie w Chrystusie,  czyli łaskę, Maryja otrzymuje w takiej pełni, jaka odpowiada miłości Syna do Matki, a więc godności Bożego macierzyństwa. Maryja nosi w sobie, jak nikt inny wśród ludzi, ów majestat łaski, jaką Ojciec  obdarzył nas w Jezusie Chrystusie, a łaska ta stanowi o niezwykłej wielkości i pięknie całej Jej ludzkiej istoty. Wybranie i obdarowanie Maryi osiągnęło swoją pełnię w Jej Wniebowzięciu. W tajemnicy Wniebowzięcia wyraża się ta wiara Kościoła, że Maryja jest zjednoczona z Chrystusem węzłem ścisłym i  nierozerwalnym.
Jan P.II w encyklice maryjnej Redemptoris Mater mówi o posłuszeństwie wiary Maryi, przez które Ona w pełni powierzyła się Bogu. Wiara Maryi to nie tylko tajemnica zwiastowania, ale to  pielgrzymowanie w wierze przez całe życie ziemskie ze szczególnym, wyjątkowym doświadczeniem wiary, jakie miało miejsce na Kalwarii.
To właśnie przez wiarę Maryja-Matka uczestniczyła w  tajemnicy zbawczej śmierci swojego Syna. Sobór Wat. II podkreśla, że przez Fiat wiary, Maryja całkowicie poświęciła samą siebie, jako służebnicę Pańską osobie i dziełu Swego Syna. Jest to jeszcze jedna więź, która zespala Maryję z Jezusem, stanowiąc o Jej udziale w tajemnicy Jezusa Chrystusa.
Ta Maryjna służba Synowi i Jego dziełu rozpoczęła się od poczęcia i narodzenia Jezusa, trwała przez całe Jego życie ziemskie,  by potem stać się służbą  Chrystusowemu  Kościołowi. Służba ta dokonywała się w wymiarze ciała, ale przede wszystkim w wymiarze ducha. Były to i są duchowe więzy z Jezusem, jakie powstają przez słuchanie Słowa Bożego i zachowywanie go.Prawda o obecności Maryi w tajemnicy Kościoła rzutuje na właściwe rozumienie Jej funkcji  Pośredniczącej. Nie chodzi tu tylko o to, że Maryja spełnia swe pośrednictwo  na rzecz wierzących w Chrystusa, którzy stanowią społeczność Kościoła. Ukazana prawda o przynależności Maryi do Kościoła domaga się, by o pośrednictwie Maryi mówić w kontekście pośrednictwa innych istot stworzonych, przynależących również do społeczności Kościoła; np. świętych, czy też wiernych w Kościele pielgrzymującym na ziemi (szczególny przykład pośrednictwa kapłańskiego). Żadne bowiem stworzenie, jak uczy Sobór Wat . II,  nie może  być  nigdy stawiane na równi ze Słowem Wcielonym  i  Odkupicielem,  a  zasada ta dotyczy  również Maryi. Z tej też racji, jako postrzeżenie z pozycji Kościoła, pośrednictwo  Maryi  ma  charakter wstawienniczy.

„W tym charakterze wstawiennictwa, które po raz pierwszy zaznaczyło się w Kanie Galilejskiej pośrednictwo Maryi trwa nadal w dziejach Kościoła i świata …  Matka Chrystusowa staje się wobec ludzi Rzecznikiem woli Syna, ukazując te wymagania, jakie winny być spełnione, aby mogła się objawić zbawcza moc  Mesjasza.

SZCZĘŚĆ BOŻE.