WARSZTATY DLA SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH

W dniu 4 marca w Krakowie odbył  się zjazd samorządów szkolnych szkół salezjańskich z Inspektorii Krakowskiej. Jednym z punktów programu były warsztaty, które poprowadziła wiceprezes naszego stowarzyszenia pani Marta Korczyk. W pierwszej części warsztatów prowadząca przybliżyła młodzieży kto to jest były wychowanek salezjański, jakie były początki  ruchu byłych wychowanków, jakim wartościom są wierni byli wychowankowie oraz jaka jest misja byłych wychowanków i jak działa obecnie Stowarzyszenie Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej. Druga część warsztatów była pracą w grupach. Najpierw samorządy z poszczególnych szkół wypełniały ankietę mającą na celu rozeznanie jakie inicjatywy dla byłych wychowanków lub z udziałem byłych wychowanków realizują poszczególne szkoły w naszej Inspektorii. Następnie każdy samorząd szkolny otrzymał kartę pracy, na której tworzył swoje oczekiwania wobec młodzieżowego koła BWS oraz wypisywał propozycje współpracy z takim kołem po ukończeniu szkoły przez młodych absolwentów. Na koniec odbyła się ankieta podsumowująca, której celem było zebranie opinii o stowarzyszeniu na podstawie dotychczasowych doświadczeń młodzieży.

Młodzież obecna na warsztatach jednoznacznie wskazywała na wielką potrzebę kontaktu i spotkań z byłymi wychowankami, których celem byłoby motywowanie uczniów własnym przykładem. Jak wykazała praca w grupach największym oczekiwaniem wobec stowarzyszenia jest umożliwienie kontynuowania formacji  duchowej, jaką młodzież rozpoczęła w szkole. Uczniowie oczekują, że po zakończeniu szkoły Stowarzyszenie Byłych Wychowanków będzie proponowało wyjazdy rekolekcyjne lub dni skupienia.

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania delegatowi do spraw młodzieży ks.Pawłowi Centnarowi za zaproszenie i zorganizowanie tego ubogacającego spotkania.

Marta Korczyk