Opłatkowo – noworoczne spotkanie BWS-ów w Skawie

28 stycznia 2017 r. w Skawie odbyło się doroczny spotkanie opłatkowo-noworoczne połączone    z radosnym kolędowaniem Byłych Wychowanków Salezjańskich, którzy chodzili do różnych typów szkół salezjańskich, m.in. w Oświęcimiu.
Mszę św. o godz. 17.00 odprawił ks. dyr Zenon Latawiec, po której odbyło się nasze świętowanie. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Zarządu Głównego SBWS i Głównej Komisji Rewizyjnej. Na naszym spotkaniu zabrakło Prezesa Pana Wiesława Sojki, który z powodów zdrowotnych nie mógł przybyć. Pozdrowienia dla wszystkich zebranych od Pana Wiesława przekazał wraz z diariuszami pracy Zarządu Głównego SBWS za 2016 rok, Delegat Księdza Inspektora Inspektorii Krakowskiej ks. dyr Zenon Latawiec. Gospodarz Domu Salezjańskiego w Skawie ks. Krzysztof Rodzinka przekazał pozdrowienia od ks. Adama Parszywki Inspektora Inspektorii Krakowskiej, i zapewnił zebranych o jego modlitwie w naszej intencji oraz o pamięci dla wszystkich BWS-ów, których sprawy nosi zawsze w swoim sercu.
Podczas naszego wspólnego świętowania był obecny również Prezes Zarządu Koła Terenowego ”Tatry” w Witowie Pan Stanisław Łukaszczyk. Gospodarzy miejsca reprezentował Pan Andrzej Mastela Prezes Koła Terenowego ”Skawa” wraz z Członkami Zarządu. Dużą grupę liczyli również Członkowie naszego stowarzyszenia, będących zrzeszonymi przy KT ”SKAWA”. Zarząd Główny reprezentowała Wiceprezes Marta Korczyk, Sekretarz Ryszard Firczyk, Skarbnik Krzysztof Bratek wraz z Członkami Zarządu Głównego. Główna Komisja Rewizyjna, była obecna w pełnym składzie, tzn. Przewodniczący Andrzej Drabiec, Wiceprzewodniczący Juliana Obstarczyk oraz Sekretarz Kazimierz Gibała.
Dziękujemy wspaniałym ”GÓRALOM”, za zorganizowanie naszego wspólnego świętowania, wraz z ich wspaniałymi żonami i bliskimi.
Księdzu gospodarzowi wraz ze współbraćmi salezjanami dziękujemy za miłe przyjęcie nas wszystkich.

Drogi BWS-e pamiętaj, że dla Zarządu Głównego wraz z wszystkimi Kołami terenowymi i ks. Bosko zawsze ”jesteś kimś naprawdę wyjątkowym”.          
Wszystkim za wszystko dziękujemy ”Bóg Zapłać!”. I jeszcze jedno ”Dobrze, że jesteś!”.   

W imieniu Zarządu Głównego SBWS
Sekretarz ZG Stowarzyszenia BWS
Ryszard Firczyk

Ks. Inspektor ADAM PARSZYWKA NOWY STERNIK Krakowskiej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego pw. Św Jacka oraz naszego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich

Dziękujemy Panu Bogu i Maryi Królowej Wspomożenia Wiernych za dar Ks. Adama Parszywki, nowego Inspektora Krakowskiej Inspektorii św. Jacka, jak również składamy wielkie dziękczynienie za posługę poprzedniego Ks. Insp. Dariusza Bartochy . Wraz z gratulacjami zapewniamy Ks. Inspektora Adama o pamięci w naszych modlitwach przed Królową Wspomożycielką Wiernych.

 7 stycznia 2017 roku  ks. Adam Parszywka, składając wyznanie wiary i podpisując dokumenty, został nowym przełożonym Inspektorii św. Jacka z siedzibą w Krakowie. Uroczyste przekazanie posługi miało miejsce w Krakowie na „Łosiówce” i zgromadziło wielu salezjanów, salezjanki, przedstawicieli innych zgromadzeń i duchowieństwa, wiernych świeckich, Rodzinę Salezjańską – Stowarzyszenie BWS oraz młodzież.   Przybyłych do Krakowa witała koncertem, niezawodna orkiestra dęta „Sokoły” z Zespołu Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu, pod batutą ks. dyr. Zenona Latawca.

Główną uroczystość rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył ks. Tadeusz Rozmus, Radca Generalny, reprezentujący Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego. Uczestników liturgii powitał ks. Adama Paszek – Wikariusza Inspektora, słowami: „pragniemy we wspólnej modlitwie dziękować Bogu za 6 lat posługi ks. Dariusza Bartochy i prosić o wszelkie potrzebne dary dla nowego przełożonego inspektorii św. Jacka – ks. Inspektora Adama Parszywki.

/Na podstawie informacji Ks. Andrzeja Gołębiowskiego – Rzecznika prasowego SDB
Foto: koad. Sebastian Wiśniewski SDB/
Obszerna informacja na stronie: Salezjanie Inspektoria Krakowska.

Wybory Zarządu Głównego Stowarzyszenia BWS   

Wybory Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Wychowanek   Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej oraz Głównej Komisji Rewizyjnej SBWS 
miały miejsce w Zakładzie Ks. Bosko w Oświęcimiu w dniu  9 października 2016 r.

Poniżej zamieszczamy referat – sprawozdanie z tego zdarzenia opracowany przez Panią Martę Korczyk, aktualnie nowego Zastępcę Prezesa SBWS.

Zjazd wyborczy Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich

W niedzielę 9 października odbył się Zjazd Wyborczy Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej, rozpoczęty uroczystą Mszą świętą w Sanktuarium Maryi Królowej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu.
    Następnie uczestnicy, członkowie Stowarzyszenia – wyborcy Zjazdu, zgromadzili się w studium, aby wybrać nowy Zarząd Stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy o dobre i mądre wybory, a po niej ksiądz Inspektor Dariusz Bartocha przedstawił swoje oczekiwania  oraz zadania i wskazówki do pracy dla nowego Zarządu. Dalsza część spotkania miała charakter sprawozdawczy. Ustępujący Prezes Stowarzyszenia BWS Pan Wiesław Sojka, zdał relację z czterech lat pracy Stowarzyszenia. Następnie Pan Kazimierz Gibała zrelacjonował prace Głównej Komisji Rewizyjnej iw konkluzji poprosił zebranych o udzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia za minioną kadencję. Zostało ono udzielone w głosowaniu wszystkich obecnych  na Zjeździe. Po zatwierdzeniu regulaminu głosowania przystąpiono do wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Do Zarządu Głównego Stowarzyszenia wybranych zostało jedenaście osób:
ksiądz Zenon Latawiec, pan Andrzej Mastela, pan Jerzy Chrząszcz, pani Ewelina Matyjasik – Lewandowska, pan Michał Drabczyk, pan Krzysztof Bratek, pan Wiesław Sojka, pani Marta Korczyk, pan Ryszard Firczyk, pan Tomasz Sojka, pani Żaneta Flasz. Do komisji rewizyjnej zostali wybrani panowie:  Andrzej Drabiec, Julian Obstarczyk oraz Kazimierz Gibała. Spośród członków nowego Zarządu Głównego SBWS, na Prezesa Stowarzyszenia wybrano pana
Wiesława Sojkę, na Zastępcę Prezesa panią Martę Korczyk, natomiast na Sekretarza pana Ryszarda Firczyka.

    Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia BWS zostali wybrani na czteroletnią kadencję. Życzymy im odwagi do podejmowania wyzwań, siły do realizacji zadań Stowarzyszenia oraz wielu ciekawych pomysłów na nowe inicjatywy. Byli Wychowankowie tworzą ważną gałąź Rodziny Salezjańskiej, dlatego otoczmy nowy zarząd modlitwą i wsparciem, aby działał w duchu księdza Bosko dla dobra całego Stowarzyszenia w realizacji jego statutowych zobowiązań.

Marta Korczyk
Zastępca Prezesa SBWS

/album foto w przygotowaniu/

Ksiądz Dyrektor /senior/ Ksiądz mgr STANISŁAW URBAŃCZYK uhonorowany i odznaczony „MIREM”

mir256mir257

Kapituła nagrody „MIR INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ”, na posiedzeniu dnia 16 czerwca 2016 roku w Krakowie, pod przewodnictwem Inspektora Ks. Dariusza Bartocha,  na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Byłych Wychowanek Inspektorii Krakowskiej, podjęła decyzję o uhonorowaniu: Księdza STANISŁAWA URBAŃCZYKA SALEZJANINA „MIREM INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ 2015 r.”
za szczególne zasługi na rzecz przetrwania w czasach komunizmu  i rozwoju Zespołu Szkół Salezjańskich w~Oświęcimiu.

W imieniu całego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej wyrażamy naszemu Księdzu Dyrektorowi  Stanisławowi szczególną radość i uznanie oraz wdzięczność, zapewniając o modlitwie do Pana Boga za pośrednictwem Maryi Królowej Wspomożycielki Wiernych i św. Jana Bosko o Boże błogosławieństwo .

Zarząd Główny Stowarzyszenia BWS
Inspektorii Krakowskiej

/… Nagroda „MIR INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ”, przyznawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla działalności wychowawczej, edukacyjnej, ewangelizacyjnej i naukowej w Inspektorii Krakowskiej …/

Tą prestiżową i zaszczytną nagrodą Ksiądz Dyrektor Stanisław  został uhonorowany podczas uroczystej Eucharystii w dniu 16 sierpnia 2016 r. o godz. 11 w Sanktuarium Maryi Królowej Wspomożycielki Wiernych w Oświęcimiu.

Nagrodę wręczał główny celebrans Zgromadzenia Eucharystycznego Ks. Inspektor Dariusz Bartocha w asyście całego Zarządu i Kapituły Prowincji  Krakowskiej oraz w^obecności Radcy Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego dr Tadeusza Rozmusa i zaproszonych gości.

Okolicznościową  laudację, zgodnie z „protokołem”,  przygotował wraz z Księdzem Dyrektorem Zespołu Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu jak też Delegatem Księdza Inspektora ds. SBWS Księdzem mgr Zenonem Latawcem i  wygłosił  Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia BWS Inspektorii Krakowskiej Wiesław Sojka.

mir248LAUDACJA
Ksiądz Dyrektor mgr Stanisław Urbańczyk urodził się 3 lutego 1930 roku w Woli k/Pszczyny. Był najmłodszym wśród sześciorga rodzeństwa. Rodzice Księdza utrzymywali się głównie z pracy w gospodarstwie. To tam od najmłodszych lat w katolickiej rodzinie, Przykładem Rodziców wychowywany był w miłości do Pana Boga, szacunku dla życia i ludzi, szczególnie starszych. To tam uczył się również odpowiedzialnego i pilnego wykonywania powierzonych obowiązków.
Czytaj dalej

MODLIMY SIĘ I PROSIMY WSZYSTKICH O MODLITWĘ DZIĘKCZYNNĄ

DZIĘKCZYNIENIE PANU BOGU MIŁOSIERNEMU ZA PRZYCZYNĄ MARYI KRÓLOWEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH, ZA SZYBKI POWRÓT DO ZDROWIA NASZEGO KSIĘDZA PEŁNOMOCNIKA DLA SBWS – KSIĘDZA DYREKTORA ZENONA LATAWCA.
/po ciężkim wypadku/

Prosimy również wszystkich o nieustanną modlitwę do Pana Boga o szybki powrót do zdrowia Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia BWS kolegi Wiesława Sojki.

Redakcja.

POWITANIE

PRZENAJŚWIĘTSZEMU BOGU NIECH BĘDZIE UWIELBIENIE,
 MARYI KRÓLOWEJ WSPOMOŻYCIELCE WIERNYCH WYSŁAWIENIE
ZA WIELKI DAR, JAKI OTRZYMALIŚMY W DNIU JEJ UROCZYSTOŚCI.

 24 MAJA 2016 r. UKAZAŁA SIĘ POWTÓRNIE W INTERNECIE ODNOWIONA STRONA NASZEGO STOWARZYSZENIA BYŁYCH WYCHOWANKÓW SALEZJAŃSKICH  INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ.
PRZEWIELEBNEMU KSIĘDZU INSPEKTOROWI
KSIĘDZU DARIUSZOWI BARTOCHA

SKŁADAMY WYRAZY SZCZEGÓLNEGO PODZIĘKOWANIA.

WIELKIE PODZIĘKOWANIE SKŁADAMY TAKŻE PANU PIOTROWI – ADMINISTRATOROWI SERWERA SALEZJAŃSKIEGO, ZA PRACĘ WYKONANĄ
W CELU ZBUDOWANIA NOWEJ SZATY GRAFICZNEJ NASZEJ STRONY SBWS.

Zarząd Główny Stowarzyszenia
Byłych Wychowanków Salezjańskich
Inspektorii Krakowskiej

Po wykonaniu koniecznych uaktualnień przekażemy drogim czytelnikom zaległe
i bieżące wiadomości z życia Stowarzyszenia BWS Inspektorii Krakowskiej.

Redakcja

DIARIUSZ ZG SBWS 2015 r.

Diariusz pracy Zarządu Stowarzyszenia BWS  Inspektorii Krakowskiej 

Rok 2015

Pragniemy z mocą zaznaczyć: nasze działania, szczególnie zagraniczne zawsze, od wielu lat były i są realizowane w porozumieniu, z pomocą i pod sztandarami Caritas Archidiecezji Bielsko-Żywieckiej oraz z bardzo życzliwą pomocą Polskiej Straży Granicznej w Medyce, a również z aprobatą i dużą pomocą  Konsulatu Generalnego Ukrainy, z siedzibą w Krakowie.
Składamy podziękowania za serce oraz  wielkie wyrazy wdzięczności.

Czytaj dalej

KATECHEZA BWS-a WYCHOWANKA SALEZJAŃSKIEGO

Podczas otwarcia Kapituły Inspektorialnej w Krakowie, która miała miejsce w Krakowie w marcu 2016 r.  pod hasłem: „Świadkowie ewangelicznego radykalizmu”, słowa przesłania skierowali do delegatów zaproszeni goście. Przedstawiamy poniżej wystąpienie Wiesława Sojki, Prezesa Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej Towarzystwa Salezjańskiego.

„Z szacunku dla tej chwili, w imieniu całej rzeszy wychowanków salezjańskich chciałbym zawołać do Was Drodzy nam Księża Wychowawcy:

Proszę księdza, jeżeli jestem świadkiem twojej żarliwej modlitwy, to umacnia mnie to do ufności pokładanej w Bogu i rzuca mnie na kolana przed Bogiem.

Proszę księdza: Jeżeli Ty jesteś radosny, pełen pogody ducha, pozwala mi to przenieść tę pogodę ducha do mojego małżeństwa, do mojej szkoły, do mojego warsztatu pracy i obowiązek dzielić się tą pogodą.
Proszę księdza: Jeżeli Ty słuchasz i masz osobistą cierpliwość, to mnie to też umacnia w przekonaniu, że z moimi problemami nie jestem sam. Że TY jesteś ze mną i  że TY pomagasz mi z tego wyjść.

Proszę księdza: Jeżeli TY pomagasz drugiej osobie i ja to widzę, rodzi się również we mnie potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi. To pogłębia sens mojego życia.

Proszę księdza: Jeżeli TY szanujesz dorosłą osobę, starszego kapłana, siostrę, to uczysz mnie pokory. Ja wtedy patrzę na Ciebie i widzę, że trzeba w życiu być pokornym i trzeba też innych szanować. Ten przykład przenosi się w moje życie.

Te wartości, które powiedziałem muszą być chronione i trzeba o nie walczyć, aby przetrwały. Jest to bardzo trudne. My o tym wiemy i mamy tego świadomość.

Pytasz drogi Księże w chwilach trudnych, „dlaczego ja?”
Otóż dlatego właśnie TY:
> bo wybrał Ciebie Ksiądz Bosko;
> bo jesteś wykształcony i przygotowany;
> a co najważniejsze, bo nas KOCHASZ!

My Ciebie bardzo potrzebujemy.

Dlatego ogarniamy Was modlitwą. Jesteśmy z wami tak jak Wy jesteście z nami.

Proszę, Przewielebni: Księże Radco Generalny i Księże Inspektorze, Księża Dyrektorzy, wychowawcy i Wy młodzi, którzy uczycie się w Seminariach wraz z Braćmi Koadiutorami, abyście mieli tego świadomość…

UWIELBIAJMY PANA BOGA ZA PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA

zainaugurowany w uroczystość św. Józefa