2014

Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich
Inspektorii Krakowskiej
Diariusz pracy Zarządu Głównego w  2014 r. 
Praca zbiorowa Zarządu Głównego SBWS

Pragniemy z mocą zaznaczyć, że nasze działania, szczególnie zagraniczne zawsze były i są realizowane w porozumieniu, z pomocą i pod sztandarami Caritas Archidiecezji Bielsko -Żywieckiej oraz z bardzo życzliwą pomocą Polskiej Straży Granicznej w Medyce, jak również z aprobatą oraz dużą pomocą Konsulatu Generalnego Ukrainy z siedzibą w Krakowie.
Składamy podziękowania za serce, oraz wielkie wyrazy wdzięczności.

Nasz Zarząd ponownie uchwalił na dalsze lata kontynuację prac związanych z pomocą misjonarzom polskim na Ukrainie i na Litwie. Pracuje tam kilku kapłanów – Salezjanów. Pomagamy również w różnorodny, ciągły sposób Rodzinie p. Natalii Beńko w Stanisławowie /samodzielnie wychowuje niepełnosprawnego syna Artura/; również od kilku lat w Stanisławowie współpracujemy ze Średnimi Szkołami Powszechnymi nr 1; nr 3; nr 24; zaś w Przemyślanach – Rejon Lwowski, z Liceum Zawodowym. Zarówno w Przemyślanach jak i w Stanisławowie, współpraca nasza dotyczy wymiany młodzieży pomiędzy szkołami. Za porozumieniem z Władyką Benedyktem /Biskup pomocniczy obrządku greko-katolickiego we Lwowie/ rozpoczęliśmy pomocową współpracę z greko-katolicką Salezjańską Szkołą we Lwowie.

04 – 08. 01. 2014 r. – wyjazd na Ukrainę
Przeprowadzono wstępne rozmowy na temat tegorocznych planów współpracy z ukraińskimi podmiotami, tzn. szkołami: w Przemyślanach, Stanisławowie, Lwowie, Politechniką Lwowską, Merem Miasta Przemyślany, Ławrą w Uniowie i Archidiecezją Lwowską obrządku greko-katolickiego, Władyką Benedyktem. Odwiedziliśmy niosąc pomoc kilku rodzinom, które pozostają pod naszą opieką od dłuższego czasu.
Ważnym wydarzeniem w tym roku jest planowany koncert młodzieżowej Salezjańskiej Orkiestry Dętej „Sokoły” z Oświęcimia. Właśnie podczas tej wizyty omawiamy jego wstępną organizację.
Prezes ZG SBWS odbył tradycyjne już spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich w klasztorze w Przemyślanach.
Wspólnie z zaprzyjaźnioną Rodziną Kadaj w Korośnie spożywaliśmy Wigilię wg tradycji greko-katolickiej. To już stało się dla nas bardzo miłą duchową tradycją.

23. 01. 2014 r. – Brzezinka – Mysłowice – Oświęcim
Wyjazd delegacji Zarządu do ks. Pawła Bubalika, Proboszcza parafii w Brzezince, celem omówienia organizacji obozów mazurskich na ten rok. Parafia rokrocznie pomaga w organizacji obozów od początku, tj. od 18 lat.
Następnym punktem było spotkanie w Oświęcimiu z całym Zarządem, księgową p. Stefanią Wybraniec w sprawach bankowych, które dotyczyły przeniesienia rachunku stowarzyszenia do filii banku w Oświęcimiu.

27. 01. 2014 r. – Kraków
Nowa Redakcja miesięcznika salezjańskiego „Don Bosco” spotkała się z wytypowanymi członkami Rady Programowej tego miesięcznika, celem zapoznania się z wymogami Redakcji, przyjęcia lub rozważenia propozycji zmian w szczegółach. Pismo proponowane jest dla wychowawców dzieci i młodzieży. Można listownie otrzymywać nieodpłatną prenumeratę – pocztą. Można również dobrowolnie wspomóc finansowo wskazane w każdym egzemplarzu podmioty.
Członkami Rady Programowej z ramienia BWS-ów są Wiesław Sojka -Prezes ZG SBWS, oraz Ewelina Matyjasik -Wiceprezes ZG SBWS.

28. 01. 2014 r. – Katowice
Prezes ZG SBWS spotkał się z grupą młodzieży pozostającej pod opieką Katolickiej Fundacji Dzieciom. Spotkanie dotyczyło organizacji i ich obecności na mazurskich obozach stacjonarnych.

15. 02. 2014 r. – Oświęcim
Konsulta Rodziny Salezjańskiej spotkała się na zaproszenie Ks. Inspektora Dariusza Bartocha. Zarząd SBWS stawił się w osobach Wiceprezes Eweliny Matyjasik i Prezesa Wiesława Sojki na corocznej, ważnej programowo konferencji Rodziny Salezjańskiej. Na tym spotkaniu tworzy sie zarys działalności Salezjanów na kolejny rok. Oczywiście trwa charyzmatyczna ciągłość w metodach postępowania wśród dzieci i młodzieży w tak licznych już szkołach i oratoriach salezjańskich. Na tej konferencji zapoznajemy się jednocześnie z nowymi kierunkami działań, które proponuje nam jako Salezjanom na świecie Ksiądz Generał – najwyższy przełożony Rodziny Salezjańskiej.
W Obecnym przesłaniu, jest kładziony nacisk na to, że: „Trzeba się jednoczyć w chwilach tragicznych wydarzeń na świecie! Pomoc!!”

17. 02. 2014 r. – Katowice
Kolejne spotkanie Prezesa BWS w komendzie Policji Miejskiej w Katowicach, w Wydziale do Spraw Nieletnich. Dotyczy pracy nad organizacją „mediacji z nieletnimi”, w Izbach Zatrzymań – ta sprawa wyniknęła już w październiku roku ubiegłego. Na tym spotkaniu omawiano udział Salezjanów, w tej pracy. W kręgach oficerów Policji istnieje opinia, iż księża Salezjanie są przygotowywani już podczas swej formacji kapłańskiej do problemów wychowawczych. Rozmowy z Policją o możliwości zaangażowania Salezjanów prowadzone były po wcześniejszych konsultacjach w środowisku salezjańskim oraz w środowisku księży Michaelitów.

24 – 27. 02. 2014 r. – Ukraina
Delegacja BWS-ów wyjechała z kolejną pomocą charytatywną dla rodzin i kościoła w Przemyślanach. Parafia ta w istotny sposób pomaga rodzinom które tej pomocy potrzebują. Nie jest ważne skąd i z jakiego wyznania są ci ludzie. Stowarzyszenie SBWS od wielu lat wspólnie z Caritas Archidiecezji Bielsko-Żywieckiej współpracuje z tą parafią, dla innych ludzi. Od lat Proboszczem tej parafii jest ks. Piotr Smolka-Salezjanin.
Podczas tego wyjazdu fachowcy z Rybnika naprawili przeciek kotła CO – naprawa była konieczna i niezwłoczna.

07. 03. 2014 r. – Bielsko-Biała
Wyjazd delegacji Zarządu do Caritas w Bielsku-Białej na rozmowę dotyczącą dalszej współpracy w organizacji pomocy na Ukrainie i Litwie, oraz spotkań z ukraińską młodzieżą. Rozmowy nasze i ich dalszy ciąg przeniesiono na terminy następne.

17. 03. 2014 r. – Kraków
Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie od początku, tj. od 20 lat współpracuje z nami oraz pomaga nam we wszelkich działaniach na Ukrainie. Daje tego wyraz w różnych informacjach i pismach skierowanych do naszego Zarządy jako aprobata i podziękowanie. Panowie Konsulowie zmieniają się, my trwamy! W tym dniu odbyło się spotkanie z Panem Konsulem Generalnym Witalijem Maksymenko, z delegacją Salezjanów. W delegacji wzięli udział Ks. Wikariusz Inspektorii Krakowskiej ks. Adam Paszek, i Prezes ZG Stowarzyszenia BWS Wiesław Sojka.
Rozmowa była bardzo miła oraz twórcza na przyszłość. Otóż, okazało się, iż Pan Konsul, będąc przed 20 laty Wicekonsulem w Krakowie, pamięta nasze działania, a nawet osoby, które przed 20 laty wyjeżdżały na Ukrainę organizując kolonie dla dzieci ze Stanisławowa.
Otrzymaliśmy zapewnienia Pana Konsula o wszelkiej aprobacie i pomocy dla naszych spraw związanych z Jego Ojczyzną – Ukrainą.

20. 03. 2014 r. – Mysłowice – Brzezinka
Spotkanie z Księdzem Proboszczem Pawłem Bubalikiem. Ten Kapłan jeśli tylko może, pomaga nam we wszelkich naszych salezjańskich sprawach. Obecne rozmowy dotyczyły prowadzenia dalszej współpracy. Rozmowa dotyczyła pomocy obozowi dziecięcemu w Kronowie na Mazurach. Obozy te od 16 lat, prowadzą księża diecezjalni z Archidiecezji Katowickiej.

21. 03. 2014 r. – Warszawa

SALEZJANIE W MINISTERTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

W październiku ubiegłego roku Prezes ZG SBWS Wiesław Sojka uczestniczył w spotkaniu Mediatorów Polskich, których zaproszono do Ministerstwa Sprawiedliwości, z okazji „Międzynarodowych Dni Mediacji”. Na tym spotkaniu byli również obecni funkcjonariusze Policji ze Stołecznej Komendy Miasta Warszawy, pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Zwrócili się wówczas do Mediatorów o pomoc w prowadzeniu mediacji z nieletnimi, motywując zaproszenie dobrem przyszłego społeczeństwa, oraz „ratunkiem każdego dziecka”, które z różnych przyczyn naruszyło prawo. Rozmowa z dzieckiem prowadzona jest jeszcze przed rozpoczęciem procesu sądowego. Słowa st. asp. Karoliny Karwowskiej, skierowane do nas były spontaniczne i bardzo przekonujące. Sporo Mediatorów odpowiedziało na ten apel pozytywnie. Prezes SBWS Wiesław Sojka w imieniu Zarządu Głównego SBWS Inspektorii Krakowskiej podjął się, przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości organizować i koordynować działania, mające na celu wprowadzenie w życie tej nowej formy pomocy oraz współpracy z Policją w tak istotnej dla Polski sprawie. Natychmiast rozpoczęły się rozmowy z Policją Miejską – Wydziałem Prewencji w Katowicach, a następnie z Wydziałem prewencji Policji Wojewódzkiej w Katowicach. W marcu br. rozpoczęły się wstępne rozmowy z Policją Miasta Stołecznego Warszawy. Rozmowy te będą się rozwijać na terenie naszego kraju. Na spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodził się pomysł aby poprosić do współpracy Salezjanów. Zgromadzenie Księży Salezjanów ma z założenia u podstaw wypełnianie „Misji”: pracę z dziećmi i młodzieżą, wskazaną przez założyciela, św. ks. Jana Bosco. Salezjanie posiadają doskonałe przygotowanie formacyjne na studiach, jak również przeszło 100-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi na całym świecie. Po konsultacjach z przełożonymi, Inspektorem naszej Inspektorii ks. Dariuszem Bartochą oraz Wikariuszem Inspektorii Krakowskiej ks. Adamem Paszkiem, Salezjanie wyrazili zainteresowanie i chęć współpracy z Mediatorami i Policją ww. sprawach z nieletnimi. Na następnym spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie dnia 21.03.2014 r., na imienne zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości, byli obecni ks. Wikariusz Adam Paszek i ks. Andrzej Król, wieloletni Dyrektor SALTROMU, wraz z Prezesem ZG SBWS Wiesławem Sojką. Poproszony o zabranie głosu, ks. Wikariusz Adam Paszek wygłosił referat – informację przybliżającą działalność Zgromadzenia Księży Salezjanów, charyzmę ks. Jana Bosko przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Uczynił to w sposób rzeczowy i spokojny, z wielką pogodą na twarzy. Swym delikatnym uśmiechem podbijał serca słuchaczy. Zaraz po nim, również zachęcony przez prezydium spotkania zebrał głos ks. Dyr. Andrzej Król. W tonie żartobliwej opowieści poinformował, że „(…) on do kościoła nie chodzi!” – konsternacja na sali. Natychmiast z uśmiechem znanym u ks. Andrzeja wyjaśniał, że prowadzi swego rodzaju „Dom Poprawczy”, w którym mają swoja kaplicę i to w niej każdego dnia uczestniczy wraz z podopiecznymi na nabożeństwach. Zgromadzeni na zebraniu słuchali w skupieniu naszych Kapłanów. Jeszcze nie było takiej okazji, aby Salezjanie w tak wysokim państwowym urzędzie, przemawiali do mediatorów w obecności urzędników Ministerstwa, w gronie tak opiniotwórczej grupy Polaków. Byłem dumny, że jestem z tej Rodziny i wśród Nich. Toteż moja wypowiedź skupiła się na kilku sprawach organizacyjnych. Po tych wystąpieniach jak i na przerwie nasi księża mieli wielu rozmówców, chętnych do współpracy, wymieniono wiele wizytówek. To znaki czasu, że Salezjanie, tam w Ministerstwie Sprawiedliwości, wśród Mediatorów całej Polski „posiali ziarno!”. Da Pan Bóg, to dzieło mediacji z nieletnimi będzie się rozwijać nadal. Powoli, lecz skutecznie.

24 – 28. 03. 2014 r. – Ukraina
Wyjazd pomocowy delegacji SBWS
– Fachowcy pod kierunkiem Henia Pilicha odbudowali rozmrożoną ściankę w Oratorium w Mitulinie.
– Członkowie Zarządu wyjechali do Stanisławowa, do Szkoły nr 1, celem omówienia kolejnej, cyklicznej wymiany młodzieży w Rybniku.
– Babcia Kadaj Maria z Korosna, ze względu na stan zdrowia, została odwieziona, po czym przywieziona ze szpitala we Lwowie. Przeszła tam specjalistyczne badania medyczne.

25. 03. 2014 r. – Rzym
Został wybrany nowy Generał Zgromadzenia Salezjańskiego ks. Ángel FERNÁNDEZ ARTIME.

04. 04. 2014 r. – Oświęcim
W tym dniu odbył się Zarząd SBWS. Sprawozdanie z pobytu na Ukrainie. Na tym spotkaniu Zarząd Główny SBWS podjął kilka uchwał.

25. 04. 2014 r. – Oświęcim
Zarząd SBWS – omawiano sprawy dotyczące Europejskiego Kongresu Młodych Byłych Wychowanków – EuroGEX 2014 (animatorów, wychowawców młodzieży salezjańskiej z Europy). Konferencja ma być zorganizowana w Oświęcimiu w terminie 01 – 04 maja 2014 r. Nawiązała się w tej sprawie, szczególnie potrzebna mocna współpraca pomiędzy Dyrekcją Zakładu Salezjańskiego a Zarządem Głównym SBWS.

26. 04. 2014 r. – Oświęcim
Salezjańska Szkolna Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Sokoły”, z inicjatywy wspólnej Dyrekcji zakładu i szkoły oraz BWS-ów zagrała muzyczno-recytatorski koncert na Placu św. Jacka w Oświęcimiu. Koncert niósł nazwę „pamięć JP II – serce dla Ukrainy”. Dobrowolne datki z tego koncertu zostały powierzone Ks. Piotrowi Smolce na rzecz przeprowadzenia półkolonii dla dzieci i młodzieży, we własnej parafii w Przemyślanach na Ukrainie. Na koncercie obecne były Władze Miasta Oświęcimia, oraz wielu księży i słuchaczy.

27. 04. 2014 r. – Watykan
Kanonizacja dwóch wielkich Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII.
Po południu na świetlicy szkolnej odbył się koncert dziękczynny za kanonizacje Jana Pawła II połączony z kwestą na rzecz potrzebujących na Ukrainie.

01 – 04. 05. 2014 r. – Oświęcim
Światowa Konfederacja Byłych Wychowanków Księdza Bosko we współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia BWS z siedzibą w Oświęcimiu zorganizowała Europejski Kongres Młodych Byłych Wychowanków – EuroGEX 2014. Na tym spotkaniu były omawiane następujące kwestie dotyczące praw człowieka i pokoju:
– Prezydent Miasta Oświęcim Pan Janusz Chwierut – uroczyście otworzył nasze spotkanie na zamku w Oświęcimiu i mówił do uczestników spotkania o roli Miasta Oświęcim i jego 800 letniej historii, która była spokojna a od II wojny światowej nie chlubna. Mówił również o Auschwitz jako wyrzucie sumienia dla świata i Oświęcimiu jako jednym z członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju.
– Dobre przykłady obrońców praw człowieka w Rodzinie Salezjańskiej – Stefan Sandor oraz Piątka Poznańska (Ángel Gudina i ks. Jan Gondro SDB)- Byli Wychowankowie Salezjańscy oddani prawom człowieka – (Alessia Clemente i Wojciech Mroczek)
– Nowy model przywództwa w Stowarzyszeniu Byłych Wychowanków księdza Bosko (Don José Pastor Ramirez – Światowy Delegat Byłych Wychowanków księdza Bosko).
– Podstawowe Wartości i Prawa Człowieka w kontekście nauczania społecznego Kościoła: Młody Były Wychowanek Księdza Bosko. Społeczna Doktryna Kościoła, Prawa człowieka i wartości (Don José Pastor Ramirez).
– Wartości fundamentalne i Prawa Człowieka w Rodzinie Salezjańskiej (z wiązanki Don PascualaChaveza Villanueva – przełożonego Generalnego na dwustolecie urodzin Księdza Bosko, przedstawiła Domenica Sapienza).
– Prawa człowieka / orzecznictwo (Wojciech Mroczek – Don Bosco Network).
– Spuścizna Świętego Jana Pawła II oraz ruchu Solidarności w kontekście praw człowieka: Jan Paweł II – Solidarność – Prawa człowieka (Wiesław Sojka – Prezes Polskiego SBWS, został również odczytany tekst dr Jerzego Krzaka z Katedry Fizyki Politechniki Gliwickiej przez Prezesa Wiesława Sojkę).
– Zorganizowano również wyjazd do Krakowa śladami pokoju oraz wyjście do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.
Czujemy się bardzo zaszczyceni i docenieni, że światowe władze naszego Stowarzyszenia wybrały Polskę a zarazem Oświęcim na tegoroczne spotkanie. Jesteśmy im bardzo wdzięczni i czujemy się wyróżnieni z grona innych krajów Europejskich, że mogliśmy zorganizować to spotkanie dla przeszło 50-ciu młodych ludzi, jak również delegatów krajowych z Federacji: Włoch, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny, Albanii, Słowenii, Słowacji, Dominikany, Francji, Portugalii, Polski i delegata z USA, zrzeszonych w Międzynarodowej Konfederacji, sieci związanej z działalnością ks. Bosko (Confederazione Mondiale di Exalievi di Don Bosko). Dziękujemy naszym władzom, tzn. księdzu José Pastorowi Ramirezowi – Światowemu Delegatowi Byłych Wychowanków księdza Bosko jak również Ángelowi Gudina, Prezydentowi Światowej Konfederacji Byłych Wychowanków księdza Bosko za docenienie naszych starań, jak również za wszystkie miłe słowa kierowane od wszystkich uczestników pod naszym adresem.

10. 05. 2015 r. – Częstochowa
W Częstochowie odbyła się już po raz drugi Konsulta Rodziny Salezjańskiej z całej Polski. Współorganizatorami tego wydarzenia są również Księża Michaelici. To ważne wydarzenie dla nas jako Salezjanów. Wiąże i zaprzyjaźnia nas na wszelkie formy współpracy dla dobra dzieci i młodzieży.

16. 05. 2014 r. – Oświęcim
Spotkanie Zarządu Głównego SBWS:
– Ukraina i najbliższe działania pomocowe;
– Sprawozdanie wraz z propozycjami dla nas BWS-ów od Konsulty Rodziny Polskiej;
– Sprawozdanie i informacje o planowanych połączonych działaniach młodzieży salezjańskiej na świecie;
– Przygotowanie do corocznego Zjazdu BWS-ów w Oświęcimiu.

07 – 22.05.2014 r. – Ukraina
Zarząd Główny SBWS, na prośbę zainteresowanych organizuje grupowe wyprawy na Kresy Wschodnie. Prowadzimy ludzi śladami naszych przyjaźni, które przez prawie 20 lat naszej pomocy i pobytu się zrodziły. Program takich wypraw ukaże się na naszej stronie. Wyjazdy te w istotny sposób pomagają salezjańskiej parafii, a w związku z tym, ludziom tam zamieszkałym, bez znaczenia na pochodzenie, przynależność do kościoła i wiary. W tym przypadku rozpoznaliśmy nowa trasę zwiedzania Kresów. Wiedzie ona poprzez Lwów, Stanisławów, Czerniowce, Zaleszczyki.
Koledzy Henio i Stanisław przeprowadzili remont centralnego ogrzewania w kościele w Pletenicach. Rury rozciekły się i trzeba było je rozkręcić oraz na nowo uszczelnić.

17. 05. 2014 r. – Oświęcim
„Noc muzeów”, podczas której członkowie naszego Stowarzyszenia BWS, wolontariusze i sympatycy ruszyli na wieczorne zwiedzanie Muzeum na Zamku, Stowarzyszenia Romów, Muzeum Żydowskiego i Synagogi oraz Zakładu Salezjańskiego im. ks. Jana Bosko. Należy tu zaznaczyć, że Zakład Salezjański pierwszy raz brał udział w tym wydarzeniu. Na terenie Salezjańskim można było zwiedzić po niemiecki bunkier znajdujący przy boiskach sportowych jak również można było zobaczyć tzw. „lochy podominikańskie”, a tak naprawdę pomieszczenia piwniczne pod Placem św. Jacka gdzie podczas okupacji ukrywali się mieszkańcy naszego miasta i nie tylko. Atrakcją było również zwiedzanie podziemi najstarszego zabytku w Oświęcimiu – kaplicy św. Jacka.

24. 05. 2014 r. – Oświęcim
Święcenia kapłańskie czterech diakonów w tym jednego z wychowanków Oratorium im. ks. Bosko przy oświęcimskim Casa Madre – już ks. Dawida Waliczka. Członkowie zarządu brali udział w tych uroczystościach.

24. 05. 2014 r. – Oświęcim
Piknik Rodzinny organizowany cyklicznie co roku na boiskach sportowych Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu przy pomocy członków Zarządu Głównego SBWS oraz członków zwyczajnych BWS.

29. 05. 2014r – Oświęcim
Spotkanie organizacyjne Zarządu Głównego przed Zjazdem 01. 06. 2014 r.

01. 06. 2014r – Zjazd BWS w Oświęcimiu.
Zjazd rozpoczął się Mszą św. o godz. 10. Podczas tej Mszy św. ks. Jerzy Szkiert został uhonorowany okolicznościową statuetką oraz tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia BWS. Obchodziliśmy w tym czasie uroczystą rocznicę 25-lecie kapłaństwa ks. Jerzego Szkierta – akademia została poświęcona również temu jubileuszowi. Ks. Jerzy jest lubianym przez młodzież wychowawcą. Toteż młodzież stawiła się licznie na tym wydarzeniu. Z inicjatywy Zarządu Głównego SBWS została uhonorowana okolicznościową statuetką oraz tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia BWS nasza księgowa Pani Stefania Wybraniec. Jesteśmy wdzięczni Pani Stefanii za jej bardzo miłą osobowość i bezinteresowną pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia.

06 – 07. 06. 2014 r.. – Słowacja
Na zaproszenie młodych Byłych Wychowanków Salezjańskich ze Słowacji Młodzi BWS-i brali udział w Festiwalu Lumen w Trnavie. To wydarzenie muzyczne zrzesza wykonawców sceny chrześcijańskiej z całej Europy. Na przestrzeni dwudziestu lat stał się on dzięki księżą Salezjanom oraz siostrom Salezjankom największym festiwalem muzyki gospel w Europie Środkowej. XXII edycja festiwalu LUMEN stała się dla nas pełnym wrażeń duchowych przeżyciem, które potęgował fakt, że to właśnie Salezjanie są twórcami tego ewenementu. W przygotowaniach zaangażowane były również inne zgromadzenia zakonne (męskie i żeńskie). Artyści grekokatoliccy i rzymskokatoliccy włączyli się w ten piękny czas młodych. Owocem tego była wspólna Msza Święta o północy, której przewodniczył i homilię głosił biskup grekokatolicki Cyril Vasiľ SJ.

Dziękujemy naszym Przyjaciołom ze Słowacji, a w sposób szczególny Andrejowi, który był naszym przewodnikiem po pięknej Bratysławie i Trnavie. Dziękujemy również kl. Markowi Bochoniowi SDB za miłe przywitanie i bycie w tych dniach naszym dobrym duchem. Bóg zapłać także tym wszystkim, którzy przyczynili się do wyjazdu, w tym Salezjanom z Oświęcimia i ks. W. Malcherowi SDB.

14. 06. 2014 r. – Skawa
Nasze Koło Terenowe w Skawie żegnało swego ks. Dyrektora a zarazem Proboszcza Piotra Kadelę. Na tej uroczystości, która u Górali jest bardzo ważnym wydarzeniem, nie mogło zabraknąć przedstawicieli Zarządu Głównego SBWS-ów. Ksiądz Piotr Kadela zapisał sie w Skawie mocną kartą. Pozostanie w pamięci swych byłych parafian.

17. 06. 2014 r. – Oświęcim
W tym dniu odbyło sie ostatnie zebranie Zarządu Głównego SBWS przed wakacjami. Zarząd porozdzielał wśród jego członków zadania na wakacje. Gdyż poszczególni członkowie zarządu wykonują różne obowiązki w naszych salezjańskich działaniach.

18. 06. 2014r – 27. 08. 2014 r. – Mazury
Wychowankowie Salezjańscy wraz z członkami Zarządu oraz wolontariuszami wyjeżdżają na Mazury taborem transportowym, aby budować miasteczko obozowe na przyjęcie pięciuset dzieci i młodzieży w czterech turnusach. Obozy te organizuje rybnicki MOSiR od 18 lat. Od początku Wychowankowie Ks. Bosko bardzo intensywnie włączają się w organizację tych obozów. Uczestnikami są głównie dzieci z województwa śląskiego, z rodzin, które potrzebują pomocy i wsparcia. Przebywamy tam z dziećmi, w niektórych przypadkach od początku do końca wakacji, aż do zwinięcia obozowiska na koniec sierpnia. Patronem tych obozów jest zawsze Św. ks. Jan Bosko.

21. 06. 2014 r. – Kraków
Imieniny ks. Bosko w Krakowie rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą z różnymi gałęziami Rodziny Salezjańskiej, na której byli obecni – Prezes SBWS Wiesław Sojka, członkowie chóru „AUXILIUM”, Wiceprezesi: Ewelina Matyjasik i Ryszard Firczyk wraz z wolontariuszami, z członkami Stowarzyszenia BWS. Po uroczystej Mszy Świętej nastąpiła akademia i braterskie spotkanie przy kawie.

21 – 24. 06. 2014 r. – Rzym
W Rzymie miało miejsce posiedzenie Prezydium Światowej Konfederacji BWS, najważniejszego organu animacji i zarządu Stowarzyszenia.
W spotkaniu uczestniczyli: Francesco Muceo, prezes; Julio Castellanos, wiceprezes i delegat regionalny Interameryki; Ángel Gudina, wiceprezes Młodych BWS (GEX); Rajesh Gupta, delegat regionalny Azji; Antoine Musenga, delegat regionalny Afryki; Rajiv Tykmany, GEX Azji; Domenica Sapienza, GEX Europy; Nini Cubeta, skarbnik Konfederacji; Sergi Rodriguez, sekretarz Konfederacji oraz ks. José Pastor Ramírez, delegat światowy.
W sobotni wieczór 22 czerwca, delegaci regionalni kontynuowali swoje sprawozdania i został przyjęty nowy Program strategiczny i animacji Światowej Konfederacji.

26. 06. 2014 r. – Oświęcim
Podczas Mszy Świętej na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego został wręczony ks. Augustynowi Dziędzielowi Mir Salezjański – za jego zasługi na rzecz na rzecz zgromadzenia i Rodziny Salezjańskiej na Wschodzie oraz w Polsce.

12. 07. 2014 r. – Miejsce Piastowe
Wyjazd młodych BWS-ów z Oświęcimia na koncert zespołu „Propaganda Dei” do Miejsca Piastowego koło Tarnowa.

15 i 17. 08. 2014 r. – Oświęcim
Zorganizowany przy współpracy z naszym Stowarzyszeniem BWS i Domem Salezjańskim w Oświęcimiu został zrealizowany koncert Jackowe Granie w Oświęcimiu.

16. 08. 2014 r. – Oświęcim
Uroczystości związane z Patronem Miasta Oświęcim – św. Jana Bosko.
Wotywnej Mszy św. przewodniczył ks. Inspektor Dariusz Bartocha. Po Mszy Świętej nastąpiło odsłonięcie muralu na murze Domu Salezjańskiego w Oświęcimiu, namalowanego przez młodzież z Bubrki, Odessy i Korostyszewa na Ukrainie wraz z młodzieżą z Oratorium im. ks. Bosko w Oświęcimiu oraz naszymi BWS-owcami. Podczas tego wydarzenia byli obecni m.in. ks. Dyrektor Domu Salezjańskiego Bogdan Nowak i Prezydent Miasta Oświęcim Pan Janusz Chwierut oraz inni zaproszeni goście. W tym dniu odbył się również bieg „Biegać jest Bosko” z udziałem członków Stowarzyszenia a przygotowaniami do biegu zajmowali się członkowie Zarządu Głównego SBWS Ewelina Matyjasik oraz Ryszard Firczyk.

23. 08. 2014 r. – Oświęcim
Już po raz kolejny włączyliśmy się w akcję Stowarzyszenia „Moto Galicja” z Oświęcimia.

03 – 07.09.2014 r. – Ukraina
Heniek Pilich i Staszek Rzeszutko mieli za zadanie przygotować oratoria i klasztor do sezonu zimowego. W oratoriach należało uzupełnić niezamrażalne płyny, ponieważ w tych pomieszczeniach grzeje się okazyjnie. W klasztorze pan Heniek przy pomocy parafianina Bogdana zainstalowali automatyczny regulator wlotu powietrza w kotle CO.
Prezes SBWS przeprowadził rozmowy z podmiotami na Ukrainie, korygujące nowe terminy przeprowadzenia wycieczek i przygotowywanego koncertu młodzieży salezjańskiej z Oświęcimia. Wydarzenia te miały sie odbyć już w maju br. lecz ze względu na sytuację polityczną na wschodzie Ukrainy, wyjazdy te odwoływano lecz nie rezygnowano z nich, przekładając je na czas sposobniejszy.

03 – 14. 09. 2014 r. – tournée chóru „Auxilium”
Europejskie tournée chóru „Auxilium” z Oświęcimia, było tym razem skoncentrowane na zachodniej Europie, tzn.: Francja, Hiszpania, Włochy.

15. 09. 2014 r. – Kraków

Braterskie spotkanie Rodziny Salezjańskiej
Informacja o spotkaniu z Ks. Generałem
Ks. Ángel Fernández Artime w Krakowie

Dnia 15 września br. pod wieczór, na zaproszenie ks. Inspektora Dariusza Bartochy, mieliśmy zaszczyt, wraz z Eweliną Matyjasik – Wiceprezesem Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich, wziąć udział w spotkaniu z nowo wybranym Generałem Stowarzyszenia Salezjańskiego ks. Ángel Fernández Artime w Krakowie. Spotkanie zostało zorganizowane przy wieczornej herbacie, w towarzystwie delegatów księży i sióstr Salezjanek oraz księży i sióstr Michaelitek wraz z ks. Generałem Michaelitów na czele. Było to wielkie dla nas Wychowanków ks. Bosko wyróżnienie, tym bardziej, że otrzymaliśmy zaproszenie z rąk samego ks. Inspektora Dariusza Bartochy.
Brak znajomości języka włoskiego, dominującego w rozmowach, nikogo nie odstraszał, bo jest to drugi język Salezjanów. Na spotkaniu obecny był również tłumacz wyznaczony na potrzeby tego spotkania – ks. Wojciech Krawczyk.
Pośród wielu różnych spraw omawianych na tym spotkaniu, nam jako Byłym Wychowankom, ks. Generał poświęcił sporo czasu. Zainteresował się formułą naszej pracy oraz formą współpracy z dziełami salezjańskimi w Polsce, księżmi, którzy pracują w różnych nurtach naszej wielkiej Rodziny Salezjańskiej oraz poszczególnymi losami naszych kolegów i koleżanek. Zachęceni Jego ciepłym, pogodnym, serdecznym i bardzo bezpośrednim kontaktem, chętnie prowadziliśmy tę rozmowę zadając sporo pytań, prosząc o opinię i informację w nurtujących nas sprawach, które dotyczyły m.in. naszego życia osobistego, rodzinnego i zawodowego. Rozmawialiśmy o naszej współpracy pomiędzy sobą w rodzinach, o wzajemnej pomocy, kiedy zachodzi taka potrzeba, o charytatywnym zaangażowaniu na Ukrainie już od wielu lat.
Innym tematem było również zaangażowanie się młodzieży w oratoriach. Wreszcie o organizacji różnych kolonii, obozów letnich dla dzieci z rodzin szczególnej troski, zachęcając do istotnej, bo finansowej, współpracy różnych ludzi, ich rodziny, firmy i Zarządy miast. Osobiście skierowałem do ks. Generała prośbę, aby skomentował pojawiające sie od kilku już lat stwierdzenie „my Salezjanie – wychowankowie ks. Bosko”. Poprosiłem o tę opinię ks. Generała w imieniu nas wszystkich – wychowanek i wychowanków salezjańskich, ponieważ w różnych kręgach naszej Rodziny pojawiały sie wątpliwości czy faktycznie jesteśmy Salezjaninami. Ks. Generał z uśmiechem wyrażał swoją opinię w rozmowie z nami. Przytaczał nam różne sytuacje z życia salezjańskiego na świecie. Zrozumiałem że trzeba nam dzielić się charyzmą ks. Bosko ze wszystkimi. Ogarniać nią nawet tych, którzy nie spotkali Salezjanów na drodze swojego życia w tworzeniu dobra. Podmiotem jest zawsze człowiek. Szczególnie młody człowiek, jego radości i problemy.
Co jeszcze wyniosłem z tej rozmowy? – że Rodzina Salezjańska jest mocna, jeśli jesteśmy razem! Wiceprezes SBWS Ewelina zapytała „jak mamy żyć, aby zachować wartości powierzone nam przez Rodziców i Wychowawców księży Salezjanów? Jak nie zejść z dobrej drogi? Jak ochronić się przed zagrożeniami?”. Tak odpowiedział ks. Generał : „Iść do przodu. Nie lękać się! Nie lękać się!” – z naciskiem powtórzył te słowa kilkukrotnie. Ks. Generał zezwolił na opisanie i wyrażenie swych refleksji oraz spostrzeżeń wynikających z tej rozmowy – dla wszystkich BWS na naszej stronie internetowej. Pożegnanie nastąpiło późno w nocy. Ks. Generał przytulił nas mocno – „po bratersku”. Podziękował za pracę i obecność w Rodzinie Salezjańskiej.
Księdzu Inspektorowi Dariuszowi dziękujemy za zaproszenie do tej bardzo istotnej dla BWS-ów rozmowy oraz braterskiego spotkania.

16. 09. 2014 r. – Oświęcim
Wizyta ks. Generała w Oświęcimiu połączona tańcami integracyjnymi na boiskach sportowych oraz uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Generał i koncelebrowało ją wielu Salezjanów z naszej Krakowskiej Inspektorii jak również zaproszeni księża z pobliskich dekanatów. Był obecny również ks. Piotr Smolka ze współbraćmi z Ukrainy i reprezentacją tamtejszej młodzieży. Po tych uroczystościach nastąpił wspólny obiad w jadalni szkolnej, gdzie można było porozmawiać z ks. Generałem, jak również spotkać się z wieloma Salezjanami i zaproszonymi gośćmi, m.in. Panem Prezydentem Miasta Oświęcim Januszem Chwierutem.

28. 09. 2014 r. – Oświęcim
W tych dniach był zorganizowany przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Oświęcim II Międzynarodowy Piknik Organizacji Pozarządowych. Każda z organizacji mogła zaprezentować swoje osiągnięcia. Podczas pikniku zaprezentowali się jak co rocznie członkowie Stowarzyszenia BWS z Oświęcimia. Na pikniku byli obecni członkowie Zarządu Głównego SBWS m.in. Ryszard Firczyk (sekretarz) oraz członkowie chóru męskiego „Auxilium” w osobach: Julian Obstarczyk (Prezes), Michał Drabczyk (Wiceprezes) i członkowie zarządu chóru w osobach Stanisław Walus, Jerzy Augustyniak (sekretarz chóru), Władysław i Józef Hodur.

04 – 10. 10. 2014 r. – Ukraina
Wyjazd z fachowcami Henkiem i Stanisławem do Przemyślan.
– Zarząd postanowił w ramach pomocy rodzinom na Ukrainie znaleźć pracę dla kierowców wielkich ciężarówek w polskiej firmie transportowej z Rybnika. Przeprowadził szereg wstępnych rozmów z poleconymi kierowcami w miejscach ich zamieszkania w okręgu lwowskim; Iwano-Frankiwskim i tarnopolskim. Kierowcy od stycznia 2015r będą pracować w rybnickiej firmie.
– Przeprowadzono ostateczną próbę centralnego ogrzewania przed zimą w oratoriach oraz w klasztorze.
– Naprawiono ujawniony podczas próby przeciek kotła CO w klasztorze.
– Przeprowadzono rozmowę o współpracy wakacyjnej /kolonie letnie; obozy/, z Ekscelencją -Władyką Benedyktem w Pałacu Biskupów Greko-katolickich we Lwowie.
– Przewiezione z polskich szkół używane zestawy komputerowe, przystosowano do warunków ukraińskich, i rozdysponowano nieodpłatnie rodzinom, które wychowują dzieci.

25. 10. 2014 r. – Kraków
Posiedzenie Rady Programowej ogólnopolskiego salezjańskiego miesięcznika „Don Bosco”. Zarząd SBWS uczestniczy w posiedzeniach, które kreują szatę graficzną i ducha tego pisma.

02 – 04. 11. 2014 r. – Ukraina
Zarząd SBWS wyjechał w towarzystwie pracownika firmy transportowej, która współpracuje z firmami ukraińskimi. Zaistniała konieczność przeprowadzenia pewnych niezbędnych formalności dotyczących zatrudnienia, dostosowania dokumentów do wymagań w Polsce. Zarząd organizował te spotkania i rozmowy, będąc często tłumaczem pomiędzy kierowcami a Dyrektorem Mariuszem.

07 – 14. 11. 2014 r. – Ukraina
Rokrocznie od kilu już lat, Zarząd SBWS we współpracy z ks. Piotrem Smolką, Proboszczem Parafii św. Piotra i Pawła w Przemyślanach na Ukrainie, organizuje oraz przeprowadza akcję „Pomoc rodzinom potrzebującym”.
Zarząd od lat współpracuje z Fundacją „Oświata Polska za Granicą” z siedzibą w Warszawie. Wspólnie z ks. Piotrem Smolką Salezjaninem z Przemyślan na Ukrainie piszemy różne wnioski i granty do różnych fundacji. „Oświata Polska za Granicą” rokrocznie odpowiada pozytywnie na nasze wnioski. Pojechaliśmy z zebranymi od życzliwych darczyńców pieniędzmi:
We Lwowie na Bazarze o nazwie „Szuwary”, zakupiliśmy wszelkie produkty niezbędne w każdym domu w większych ilościach. W klasztorze rozpakowano towar na 180 paczek. Każda równa, ważąca około 9 kg. Następnie przez kilka dni rozwoziliśmy te paczki wraz z ks. Piotrem do osób którym zostały przeznaczone wg wcześniej sporządzonej przez parafialny Caritas listy. Rozdzielaliśmy paczki również w kościołach w poszczególnych wioskach. Rozwoziliśmy je również osobom obłożnie chorym. Ta misja powtarzająca się z roku na rok, jest dla nas mocno budująca.

11. 11. 2014 r. – Oświęcim
Podczas Mszy w rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę został zaprezentowany po raz pierwszy całkowicie odrestaurowany sztandar Stowarzyszenia BWS Inspektorii Krakowskiej z siedzibą w Oświęcimiu. Pieczę nad sztandarem pełni Chór Męski „AUXILIUM”, działający przy oświęcimskim Sanktuarium MBWW, posiadający statut Koła Terenowego SBWS Oświęcim.

21 – 22.11.2014 r. – Wizyta dostojnego gościa w Rybniku
Zarząd SBWS rozszerzył współpracę z Fundacją „Oświata Polska za Granicą” z siedzibą w Warszawie o pomoc materialną dla czterech szkół na terenie Ukrainy. Konkretnie dotyczy dożywiania dzieci w szkołach. Wyszczególniono szkoły:

1. Powszechna Szkoła nr 24 w Iwano-Frankiwsku – Stanisławowie
2. Powszechna Szkoła nr 3 w Iwano-Frankiwsku – Stanisławowie
3. Liceum Zawodowe w Przemyślanach
4. Salezjańska Szkoła Powszechna we Lwowie /salezjanie obrządku greko-katolickiego/

Na spotkaniu z Ekscelencją – Władyką Benedyktem w Rybniku omawialiśmy kilka spraw, w których połączyła nas współpraca. Lecz ciężar rozmowy położony został na dokarmianie dzieci w wymienionych szkołach. Ekscelencja z radością patronuje temu przedsięwzięciu, i z całego serca nam błogosławi.
Baza organizacyjna oraz koordynacyjna tego przedsięwzięcia będzie miała miejsce w klasztorze w Przemyślanach za aprobatą księży Salezjanów tam pracujących.

01 – 12. 12. 2014 r. – Oświęcim
Cykliczna coroczna akcja „Rodacy Bohaterom” – Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach. Po raz czwarty zorganizowały ją Ewelina Matyjasik oraz Edyta Mitoraj zbierając przeszło 400 kg darów żywnościowych.

11.12. 2014 r. – Oświęcim
Zebranie Zarządu SBWS
Podsumowanie i zamknięcie roku. Rozmowy na temat przyszłości. Życzenia świąteczne.

W tym miejscu przerywamy kontynuację raportu, ponieważ jest już koniec roku.
Zamierzamy w przyszłym roku jak dotąd prowadzić pomocową działalność na wschodzie. Zatem przy końcu następnego roku opowiemy o kolejnych działaniach i inicjatywach.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wielu naszym Przyjaciołom i orędownikom naszych spraw, często anonimowym na życzenie. To dzięki Wam Drodzy Przyjaciele, możemy podejmować i realizować nasze pomocowe zadania. Wiele dobra płynie dzięki Waszej życzliwości.

Dzięki Ci Panie Boże za entuzjazm i chęć do pracy, za Opatrzność Twoją, która nam pozwoliła wykonać zamierzone zadania z Twoim Błogosławieństwem, na Chwałę Twoją i na pożytek ludziom! Wiele dobrych, ciepłych myśli i radosnych uśmiechów ludzi dorosłych, dzieci szczęśliwych, które nam podczas naszych pomocowych pobytów na Ukrainie i Litwie towarzyszyły. To najdroższa dla nas nagroda. Dla tych „Wartości”, warto było!
Bądź kochany i uwielbiany Boże nasz, pozwól nam popracować jeszcze!

Maryjo Mateńko i Królowo Wspomożycielko nasza, jak Tob dziękować i wysławiać Ciebie za nieustanną opiekę, którą doznajemy od Ciebie. Niech będzie uwielbiony Bóg w swojej Mateńce Maryi, w swoich Aniołach i swoich Świętych!

Za Zarząd Główny Stowarzyszenia
Byłych Wychowanków Salezjańskich
Inspektorii Krakowskiej
Wiesław Sojka
Prezes